מחיר מנה

 

תנאי שימוש באתר

"מנה מנה"

הקדמה

השימוש באתר "מנה מנה" הוא בכפוף לאמור בתנאי השימוש והוא מהווה הסכמה מצד הגולש לכל התנאים המפורטים להלן.

תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין "מנה מנה" לבין כל גולש באתר, במישרין או בעקיפין, והם מצויים באתר לנוחות ולעיון מבקרי האתר. הנהלת אתר "מנה מנה" ממליצה לכל המבקרים באתר לקרוא בעיון את תנאי השימוש בו, בטרם קריאה ו\או עשיית שימוש כלשהו במידע המובא באתר.

"מנה מנה" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה, לכולם או לחלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

אחריות

המידע המצוי באתר זה הינו בגדר מידע אינפורמטיבי בלבד!  כל המידע, אשר מצוי באתר "מנה מנה" ניתן לשם שירות ואין לראות בו משום הצעת התקשרות או מידע סופי ועדכני.

יצוין, כי הנהלת האתר עושה כל שלאל ידה, על מנת שהמידע המובא באתר זה יהיה אמין ומדויק ככל האפשר, ואולם אין היא אחראית לנזק שעלול להיגרם מהשימוש ו\או מההסתמכות על התכנים והמידע המובאים באתר והאחריות המלאה היא על המשתמש בלבד.

באתר זה מתפרסם מידע אודות מחירן של מנות באולמות אירועים. יודגש, כי המידע נמסר לנו על ידי האולמות או על ידי גולשי האתר. על כן, אנו ממליצים להתייחס בזהירות בטרם קבלת החלטה המתבססת על המידע המצוי באתר (מחיר, איכות וכו') וכן לאמתו במישרין עם האולמות עצמם.

כמו כן, אין אנו אחראים למידע, אשר מצוי באתרים המקושרים לאתר "מנה מנה".

אתר "מנה מנה" יאפשר למשתמשים בו לקיים תקשורת ביניהם, ומעת לעת, להשתתף בפורומים שונים, צ'טים, לוחות מודעות, משאלים, תגובות, דיונים, ואף לפרסם תכנים.

כל התכנים, אשר עלו לאתר במסגרת זו אינם באחריות הנהלת האתר, לרבות מידע שגוי, הטעיות במזיד, הפרות חוק, פגיעה באנשים או ארגונים וכיו'. אין התכנים המוצגים במסגרת זו מהווים תחליף כלשהו לבדיקה ישירה ועצמאית של המידע על ידי הגולשים.

על המשתמשים באתר "מנה מנה" חל איסור לחשוף את פרטיו האישיים של משתמש אחר. חשיפת פרטי המשתמש תעשה על ידו ועל ידו לבד.

למשתמשים באפשרות לקיים תקשורת באמצעים דלעיל ידוע, כי לאתר "מנה מנה" הזכות המלאה למנוע פרסום, למחוק, לערוך, לשנות או לבטל באופן מלא או חלקי כל מידע שמתפרסם במסגרת אמצעי התקשורת הנ"ל על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל הודעה מראש.

כל המקיים תקשורת באמצעים הנ"ל מתחייב לפצות כל גורם שייפגע מהפרסום, לרבות אתר "מנה מנה", בעקבות נזק שייגרם להם במידה ותוגש נגדם תביעה או דרישה מצד כלשהו שייפגע מפרסום כלשהו כאמור.

למשתמשים ידוע, כי לאתר "מנה מנה" עומדת הזכות המלאה לעשות שימוש בכל מידע או תוכן שמתפרסם באתר על פי שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא מחויבות לתשלום כלשהו.

פרסום מידע באתר

אתר "מנה מנה" מרשה למשתמש בו לפרסם אך ורק תכנים, אשר יש לו בהם זכויות יוצרים או שניתן לו היתר לפרסמם.

חל איסור לפרסם תכנים הנוגדים את החוק, להוציא דיבה, להסית לפעילות בלתי חוקית או לפגוע בכל דרך שהיא באתר.

כמו כן אין לכתוב תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני, פוגעני, גזעני, מוציא לשון הרע או פוגע בפרטיות.
הגולשים באתר חשופים לפרסומות האתר, והשארת פרטים מאפשרת שימוש בדיוור והעברת הפרטים לצד שלישי לקידום מכירות.

זכויות יוצרים

כל התכנים המופיעים באתר "מנה מנה" הינם קניינה הרוחני הבלעדי של הנהלת האתר, לרבות כל הטקסט והתכנים המופיעים באתר, הגרפיקה, עיצוב האתר, קוד האתר, תצלומים, וידאו, אודיו, קבצים ונתונים אחרים, אשר מוגנים מכח דיני זכויות יוצרים.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם בציבור, לרבות בכל אתר אינטרנט אחר, את תכולת האתר, ללא הסכמת הנהלת אתר "מנה מנה" מראש ובכתב.

זמינות השירות

הנהלת אתר "מנה מנה" פועלת כדי להבטיח שירות רציף ותקין של אתר האינטרנט ואולם, יתכן כי מעת לעת יחולו שיבושים, כשלים, טעויות, ותקלות, לרבות חדירות של גורמים עויינים לאתר. לפיכך, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את זמינות האתר באופן זמני או לצמיתות וללא כל התראה מוקדמת.

להנהלת האתר יש זכות למנוע גישה ממשתמשים שונים לאתר.

נזיקין

בהסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים לעיל יש משום שחרור הנהלת האתר, באופן בלתי חוזר, מכל אחריות לנזק, אשר עלול להיגרם לכל משתמש, ארגון או כל גורם אחר בעקבות השימוש באתר, והוא מוותר מראש על כל תביעה ו\או פיצוי.

המשתמש מתחייב לשאת באחריות לכל נזק שייגרם להנהלת האתר, ללקוחותיה, למשתמשים באתר או לכל גורם אחר כתוצאה מפרסום מידע באתר או כל פעילות אחרת, והוא מתחייב לשפות את הנהלת אתר "מנה מנה" ו\או כל צד אחר שייפגע בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

שימוש כללי:

עת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר או בפורום, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על המשתמש להקפיד שתכנים אלה יהיו חוקיים. בין השאר ולשם הדוגמא בלבד נאסר על משתמש לפרסם באתר את התכנים הבאים (להלן: "תוכן מפר"):

כל תוכן הידוע למשתמש כי הוא שקרי, מטעה או מסולף או עלול להטעות אנשים אחרים;

כל תוכן העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק;

כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם כלשהו, או הפוגע בפרטיותו, בשמו הטוב או בסודות מסחריים שלו;

כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני;

כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עמם;

כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי כלכלי; 

כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני סחר;

תוכן שיווקי או פרסומי מטעם המשתמש הנועד לקדם את ענייניו או מי מטעמו;

כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), רוגלה (spyware) וכד', לרבות תכונות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), Adware או שימוש ב IP השמתנה באופן לא סביר, וכיו"ב

סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה;

כל תוכן בעל אופי פרסומי מסחרי, אשר לא ניתנה הרשאה מפורשת מראש של אזורים לפרסומו;

כל תוכן שהגישה אליו חסומה (באמצעות סיסמא וכיו"ב) או שאינה חופשית לכל משתמשי האינטרנט או שהינה כרוכה בתשלום או ברישום. 

כל תוכן העלול להקים אחריות משפטית ו/או בסיס לתביעה או אחריות אזרחית כנגד המפרסם ו/או כל אדם אחר;

כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט;

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר "מנה מנה" ובתכניו חלים אך ורק דיני מדינת ישראל. כל דיון משפטי בגין כל דבר, אשר נובע מהשימוש באתר או מהסכם שימוש זה ידון בבתי המשפט המוסמכים של מדינת ישראל במחוז תל אביב בלבד.

טואול - בניית אתרים